Návrh na OneRepublic fansite.
  
  

Říjen 2009

Zítra ani v pátek tu nebudu.

28. října 2009 v 21:53 | Miška |  Články+Informace
Promiňte mi mockrát. Zítra 29.10.2009 nám nepůjde elektřina a ž do 30.10.2009. je to praštěný, ale je to tak, budu mít zkažený celý prázdniny. Moc děkuju těm od elektřiny asi nemají co dělat. nepůjde nám naprosto nic. Takže skvělý. Takže kdyžtak můžete poděkovat jim. To už můžu radši do školy.
Díky za pochopení. A omlouvám se za tu rozdrážděnost.
Bohužel ale nemám nic přednastaveno, ale kdyžtak můžete jít do rubriky Tudorovci→Články a tam najdete stránky, kde můžete skouknout svůj oblíbený seriál, jak v čj, tak v aj(je tam víc řad).
Mějte se a doufám, že nebudete mít taky takový zkažený prázdniny jako já.

Tudorovci + Twilight (The Tudors) (Stmívání) (Hot N Cold)

28. října 2009 v 21:36 | Miška |  Videa
Tak Twilight posílám jako dárek pro mou kámošku, SBénko AnčaZ, SB Janett a další milovníky Twilight. A ještě dáreček pro nás milovníky Tudorovců nebo obojích. Ta písnička se k nim hodí. Vybrala jsem ty videa, který mi připadají ty nejhezčí.
********************************************************************************


Marie Terezie - Obráz/ky

25. října 2009 v 15:40 | Miška |  History Obrázky
Nejprve v devíti pak v dospělosti a ve starších letech a uvědomte si po 16ti dětech.Marie Terezie

25. října 2009 v 14:15 | Miška |  History Texty
Marie Terezie, česká a uherská královna, v letech 1740-1780, na základě tzv. pragmatické sankce, vládkyně habsburské monarchie, přichází na svět 13. května roku 1717 ve Vídni jako nejstarší dcera císaře a krále Karla VI. a Alžběty Kristýny a zároveň jako dědička habsburské monarchie - Karel VI., její otec, je totiž posledním mužským příslušníkem dynastie.


Dětství a mládí Marie Terezie bylo šťastné - Marie byla krásná a zdravá dívka, účastnící se nadšeně všech dvorských slavností, přitom nezanedbává ani vzdělaní: učila se latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímala se o klasickou literaturu, dostávala hodiny tance a hudby.
V roce 1736, ve svých devatenácti letech, se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství, Františka I. Lotrinského (zamiluje se do něj přitom již ve svých čtyřech letech, přestože jde v podstatě o sňatek, domluvený Karlem VI.).
V roce 1740 se pak Marie Terezie na základě tzv. pragmatické sankce ujímá moci nad habsburskou monarchií - její nástupnictví ale hned vzápětí zpochybní několik zájemců o země monarchie: pruský král Friedrich II. už v prosinci roku 1740 zaútočí na Slezsko, další útoky pak přicházejí ze strany bavorského kurfiřta Karla Albrechta, Francie či Saska - začíná tzv. válka o dědictví rakouské (1740-48).
Tato válka promění zprvu nejistou a bezmocně působící ženu v hrdou, panovačnou a ctižádostivou panovnici, nepochybující o své vyvolenosti a odpovědnosti za země monarchie - Marie Terezie se ukáže jako nepoddajná, statečná a odpovědná vládkyně, přestože během bojů přijde o Slezsko, Kladsko a Parmu. Zbytek říše se jí ale podaří uchovat pro habsburskou dynastii.

Od roku 1741 je přitom Marie Terezie i uherskou (korunována 25. června roku 1741 v Prešpurku) a od roku 1743 (korunována 12. května roku 1743 v pražském chrámu sv. Víta) českou královnou. Její manžel František I. Štěpán Lotrinský je pak v roce 1745 zvolen římským císařem.

V padesátých létech 18. století vede Marie Terezie další válku - poté, co se jí podaří, prostřednictvím hlavního rádce v zahraničněpolitické oblasti knížete Kounice-Rietberga, uzavřít s Francií protipruskou koalici, probíhá v letech 1756-63 tzv. sedmiletá válka, v níž Prusko uhájí své slezské državy i své velmocenské postavení v Evropě.

V roce 1765 umírá František I. Štěpán Lotrinský - po jeho smrti pak Marie Terezie (kterou manželova smrt hluboce zasáhne) učiní svým spoluvládcem (a nástupcem) svého nejstaršího syna Josefa II. - jeho a Kounicovu nátlaku pak v roce 1772 ustoupí, když se rozhodne účastnit se tzv. prvního dělení Polska (tento akt si pak bude až do smrti vyčítat). Stejně tak nechá syna jednat v roce 1778, kdy Josef II. svým pokusem o připojení Bavorska k habsburské říši, vyvolá rakousko-pruskou válku o bavorské dědictví (1778-79).

Co se týče vnitřních záležitostí habsburské monarchie, císařovna Marie Terezie, přinucena neutěšeným hospodářským stavem habsburských zemí a zároveň ovlivněna novými myšlenkovými proudy (osvícenstvím), začíná ve druhé polovině čtyřicátých let 18. století s postupným zaváděním osvícenských reforem - po sedmileté válce pak tyto reformy zasáhnou habsburskou monarchii ještě mnohem šířeji - habsburská říše je centralizována a byrokratizována, jsou zaváděny reformy soudnictví (politická správa je oddělena od správy soudní), stavy jsou zbaveny svého vlivu na zemské úřady, je zavedena jednotná měna v celé monarchii, jsou vytvořeny tereziánské katastry, vydán robotní patent a velká změna se děje i ve školství, kde je zavedena povinná školní docházka. Ke znatelným změnám dochází i v hospodářské oblasti.
Co se týče života rodinného, s Františkem I. Štěpánem měla Marie Terezie šestnáct dětí, které stojí na počátku habsbursko-lotrinské dynastie. Byly to Marie Alžběta, Marie Anna, Marie Karolina, Josef II., Marie Kristýna, Marie Alžběta, Karel Josef, Marie Amálie, Leopold II., Marie Karolina, Johanna, Marie Josefa, Marie Karolina, Ferdinand, Marie Antoinetta a Maxmilián František.
Marie Terezie umírá 29. listopadu roku 1780, její osobou vymírá habsburská monarchie i po přeslici. Pochována je v kapucínské kryptě ve Vídni.
Marie Terezie se zasloužila o několik významných reforem:
Významné reformy
1749- začátek tereziánských reforem - správa, vojenství, vzdělávání
1769- Právní reforma - Codex Theresiana a Constitutio Criminalis Theresiana
1773- zrušení jezuitského řádu
1774- Všeobecný školní řád
1775- Robotní patent - zmírnění roboty
1776- zrušeno mučení
Zdroj:www.ireferaty.lidovky.cz;editace já


Já pryč aneb já a debatka

23. října 2009 v 17:05 | Miška |  Články+Informace
Teď už bych měla být na turnaji.
Ale vy vlastně ani nevíte, co a jak.

No tak, co že to to debatování je:
Debaty se účastní dva týmy. Jeden z týmů má roli afirmativní(strana pro), druhý negativní(strana proti). Výběr role (strany) proběhne způsobem předem oznámeným trenérům obou týmů organizátorem soutěže. Každý tým má 3-5 členů, z nichž tři se aktivně účastní debaty. Jména a pořadí tří aktivních debatérů oznámí tým před začátkem debaty. Debatéři jednoho týmu se smí během soutěží ve svém týmu volně střídat, nikoliv však v průběhu debaty.
2.1. Role jednotlivých mluvčích
A1
Debatu zahajuje první mluvčí afirmativní strany (A1). Jeho právem je definovat/vymezit tezi. U tezí návrhových uvede vždy kritérium, u ostatních tezí (faktických a hodnotových) je uvedení kritéria jeho právem. Představí strukturu a organizaci obhajoby teze, směr argumentace a základní argumenty strany.
Když A1 skončí, odpoví na otázky N3 (třetího mluvčího neg. strany). Otázkám a odpovědím se vymezují 3 minuty. Samotná délka řeči A1 je 6 minut.
N1
První mluvčí negativní strany (N1) přijme definici teze, pokud tato není v rozporu s pravidly soutěže. Pokud bylo stranou afirmativní ustanoveno kritérium, zaujme k němu stanovisko, tj. kritérium buď přijme nebo s patřičným odůvodněním odmítne a představí kritérium vlastní, přičemž ukáže, proč je nové kritérium v kontextu teze vhodnější/důležitější. Primárním úkolem N1 je zabývat se argumentací strany afirmativní (A1), tj. jednotlivé představené argumenty a důkazy vyvrátit/zpochybnit nebo přijmout. N1 má právo kdykoliv během svého projevu představit na podporu odmítnutí teze vlastní konstruktivní linii, musí však dbát především na to, aby dostatečně zvládl svůj primární úkol. Při představení vlastní argumentační linie u tezí návrhových vždy buď přijme za vlastní afirmativní kritérium, nebo si stanoví kritérium vlastní, u ostatních tezí je uvedení kritéria u negativní linie jeho právem.
Po ukončení řeči odpoví N1 na otázky, které mu klade třetí mluvčí afirmativní strany. Otázkám a odpovědím se vymezují 3 minuty. Samotná délka řeči N1 je 6 minut.
A2
Druhý mluvčí afirmativní strany (A2) především rehabilituje argumenty A1, které byly vyvráceny/zpochybněny mluvčím N1. Pokud strana N představila vlastní argumentaci, tuto zpochybní/vyvrátí. Když se domnívá, že svůj úkol dostatečně zvládl, pokračuje v argumentaci afirmativní strany, tj. představí nové argumenty na podporu teze nebo stávající argumenty podpoří dalšími důkazy.
Po ukončení řeči odpoví A2 na otázky, které mu klade první mluvčí negativní strany. Otázkám a odpovědím se vymezují 3 minuty. Samotná délka řeči A2 je 6 minut.
N2
Primárním úkolem N2 je zabývat se argumentací strany afirmativní, a to zejména v té podobě, jak byla rehabilitována a doplněna mluvčím A2, tj. vyvrátí/zpochybní rehabilitaci argumentů představených A1 a nové argumenty uvedené A2, případně upozorní na absenci afirmativní rehabilitace. Pokud N1 představil negativní konstruktivní linii, tuto rehabilituje, na její podporu již nepřináší nové argumenty, ale již vyřčené může podpořit novými konkrétními důkazy. Při volbě strategie musí dbát na to, aby zejména dostatečně splnil svůj primární úkol.
Po ukončení řeči odpoví N2 na otázky, které mu klade první mluvčí afirmativní strany. Otázkám a odpovědím se vymezují 3 minuty. Samotná délka řeči N2 je 6 minut.
A3
A3 je posledním mluvčím afirmativní strany a jeho úkolem je argumentaci své strany v debatě uzavřít. Z pohledu afirmativní strany proto označí a analyzuje hlavní/klíčové spory v debatě a ukáže, jak afirmativní strana dokázala tezi prostřednictvím své argumentace obhájit. V rámci této činnosti rehabilituje ty argumenty, které napadl N2. Byla-li v debatě představena negativní konstruktivní linie, ukáže, proč tato linie nevyvrátila/nezpochybnila obhajobu teze. Během své řeči již nepředkládá žádné nové argumenty, ale již vyřčené může podpořit novými konkrétními důkazy. Došlo-li v debatě k soupeření dvou kritérií, ukáže, proč bylo afirmativní kritérium v kontextu teze důležitější a jakou roli hrálo v obhajobě teze.
Délka řeči A3 je 5 minut.
N3
Třetí mluvčí negativní strany uzavírá vystoupení své strany v debatě i debatu samotnou. Jeho úkolem je dokončit vyvracení/zpochybnění obhajoby teze a rehabilitaci vlastní argumentace (pokud byla představena). Označí a analyzuje hlavní/klíčové spory v debatě a ukáže, proč negativní strana dokázala během debaty vyvrátit či zásadně zpochybnit afirmativní obhajobu teze a vysvětlí, jak k vyvrácení obhajoby teze přispěla negativní konstruktivní linie (byla-li představena). Během své řeči již nepředkládá žádné nové argumenty, ale již vyřčené může podpořit novými konkrétními důkazy. Došlo-li v debatě k soupeření dvou kritérií, ukáže, proč bylo negativní kritérium v kontextu teze důležitější a jakou roli hrálo ve vyvracení obhajoby teze.
Délka řeči N3 je 5 minut.

A1 6 min
N3 - A1 3 min
N1 6 min
A3 - N1 3 min
A2 6 min
N1 - A2 3 min
N2 6 min
A1 - N2 3 min
A3 5 min
N3 5 min
Čas na přípravu:
af. tým 5 minut
neg. tým 7 minut


1.teze(téma): Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů
2.teze: Zvyšování státních výdajů ekonomickou krizi nezastaví
3.teze: nepřipravená
Zdroj:www.debatovani.cz
No tak zhruba vše. mějte se hezky a držte palce, pápá.

Fotky ze 4. série.(Photos from season 4)

21. října 2009 v 16:45 | Miška |  Fotky
Vybrala jsem takový, který nejsou moc okoukaný.
Je tam i Joely Richardson.
Nejhezčí je asi Jonathan/Henry na 6. fotce.
*********************************************************************************

Dostatečně velký obrázek - Anne Boleyn

20. října 2009 v 20:47 | Miška |  Anna Boleynová
No asi nic moc, ale je tam podpis, její erb, podobizna ve skutečnosti a v seriálu Tudorovci
(On this picture, There is signature, coat of arms of Anne Boleyn, Anne in the real and in The Tudors.)Film The other Boleyn girl (Králova přízeň/lepší přeložení: To druhé Boleynovic děvče - můj překlad)

18. října 2009 v 15:32 | Miška |  History News a Postřehy
No tak - viděla jsem tenhle ten filmik, teďka až na popravu Annu, tu už jsem skoukla předtím.
********************************************************************************
Moje hodnocení:

Nebudu tady, takže úplně kdyžtak-víkend a pá-promiňte!

16. října 2009 v 21:35 | Miška |  Články+Informace
23.10. - 25.10 nebudu doma a nebudu mít přístup k PC, já vím přes týden tu nejsem na blogu a o víkendu se to snažím vylepšit, takže promiňte, když tu nenajdete ani jedne článek, kdyžtak zkusím přednastavit.
PS:Jedu na turnaj, držte palce.


Mám novou knížku!

16. října 2009 v 21:26 | Miška |  Knihy
Dostala jsem ke svátku od mamky knížku Tudorovci II.
Moc jsem si jí přála a hned v debatce jsem ji pak musela svěřit dpubliku, protože bych se rozptylovala. A hned si jí začali prohlížet. A měli poznámky k podnázvu Král bere dámu. ....No nic.
A pak přišel třídní a nenápadně knihu "přehlídl". No předtím nám vyhravali ve škole Jandu styl(Želva)...po vyučku před DL.

Natalie Dormer: Smích (: Laugh)

14. října 2009 v 16:29 | Miška |  Anna Boleynová
Tak co vy a sbírání hřibů? Sbíráte rádi a jíte je rádí a jak nejraději?
PS: Už je za náma půlka týdne.
********************************************************************************


Dneska soutěží naše škola na čt1.

9. října 2009 v 16:36 | Miška |  Články+Informace
Soutěž začíná v 17:00.
Tak podpořte palečkama.
Celá škola se bude koukat.
Tak za 24 minut na čt1.

Jonathan Rhys Meyers: Hudba z Melodie mého srdce (: Music from August Rush)

9. října 2009 v 15:09 | Miška |  Jindřich VIII. Tudor
Jonathan Meyers a zpěv. Co vy na to?
Mě osobně se nejvíc líbí Break.


Mlhy Avalonu: Arthur bojuje s Mordredem (The Mists of Avalon: Arthur fight with Mordred)

7. října 2009 v 14:36 | Miška |  Obrázky+Fotky+Videa
Tak co, jak se daří?
*****************************************************************************************

Design 1.2

3. října 2009 v 15:07 | Miška |  Vzhledy stránky
Tak zase nový desss, ale tentokrát to pro mě byla celá rekonstrukce.